2019/20 – Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Denne lovpligtige redegørelse for samfundsansvar for Agat Ejendomme A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2019/20, dækkende perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2020.

 

Forretningsmodel

Hovedelementerne i koncernens strategi er:

Formål/vision:

  • At drive et ejendomsselskab i Danmark.
  • At udvikle attraktive og relevante ejendomme i Danmark.
  • At sikre aktionærerne et langsigtet, attraktivt og stabilt afkast.

Strategi:

  • Strategien for opbygning af ejendomsporteføljen baserer sig på egen udvikling af ejendomme, køb af helt eller delvist udviklede ejendomme og efterfølgende fortsat udvikling, modning og optimering af porteføljen.
  • Den fortsatte development‐strategi baserer sig på udvikling af projekter med god indtjening, relevans overfor lejer og investor, og med en kendt og minimeret risikoprofil og kapitalbinding.

Koncernen har herudover en række restaktiviteter, som søges solgt.

Agat Ejendommes forretningsområder er:

Ejendomsportefølje

Dette forretningsområde indeholder aktiviteter relateret til koncernens ejendomsportefølje. Ejendomsporteføljen består primært af danske ejendomme inden for retail og vil løbende blive udbygget med ejendomme inden for boliger og kontorer. Det er ledelsens forventning, at porteføljen på sigt vil bestå af både ejendomme med stabiliseret cash flow, nyopførte ejendomme med gode udlejningsmuligheder og ejendomme med muligheder for optimering og udvikling. Porteføljen kan udbygges og optimeres i takt med, at attraktive muligheder for køb eller salg opstår eller ved egen udvikling af relevante ejendomme for porteføljen.

Development

Forretningsområdet development omfatter udvikling af fast ejendom i Danmark. Agat Ejendomme ønsker at udvikle projekter med god indtjening, relevans overfor lejer og investor og med en kendt og minimeret risikoprofil og kapitalbinding. Udviklingsaktiviteterne koncentrerer sig om boligbyggerier, mindre og mellemstore retailprojekter og projekter med et miks af boliger og retail.

Agat Ejendomme ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner inden for udvikling af fast ejendom, hvor samspillet med kunder, lejere og investorer er baseret på indsigt og gensidig tillid. Agat Ejendommes resultatskabelse kommer ved at være bindeled mellem lejere, investorer, myndigheder, arkitekter, entreprenører og andre samarbejdspartnere med henblik på at udvikle attraktive og relevante ejendomme for de forskellige interessenter.

I samarbejde med lejere og investorer planlægger og tilrettelægger Agat Ejendomme nybygning, udbygning og ombygning af fast ejendom med udgangspunkt i lejernes behov og investorernes ønsker. Koncernen udvikler projekterne, hvilket bl.a. indebærer opnåelse af myndighedstilladelser, udlejning, byggestyring og kontrahering med entreprenørvirksomheder og underleverandører til udførelse af byggeopgaverne.

Agat Ejendomme ønsker gode langsigtede relationer med kunderne og stræber derfor altid efter at levere projekter i god kvalitet i overensstemmelse med det aftalte.

Restaktiviteter

Dette forretningsområde omfatter aktiviteterne uden for Danmark, dog med undtagelse af shoppingcentret Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, der indgår i koncernens ejendomsportefølje. Den væsentligste aktivitet er udlejning, drift og optimering af Outlet Arena Moravia i Tjekkiet. Aktiverne søges solgt, og der vil således ikke komme yderligere aktiviteter i dette forretningsområde.

Væsentligste CSR-risici

Med baggrund i Agat Ejendommes forretningsmodel har ledelsen identificeret de væsentligste CSR-risici som følger:

Miljø og klima

Sociale forhold og medarbejderforhold

Menneskerettigheder

Anti-korruption

Påvirkning af miljøet i forbindelse med udvikling af fast ejendom.

Arbejdsulykker på byggepladser samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for koncernens medarbejdere.

Krænkelse af medarbejdere, herunder diskrimination eller mangel på ligebehandling.

Bestikkelse i leverandørkæden samt medarbejderes uberettigede påvirkning af kunder eller andre samarbejdspartnere eller medarbejderes modtagelse af bestikkelse.

Politikker for samfundsansvar

Med baggrund i selskabets størrelse, aktiviteter og de markeder, hvorpå koncernen opererer, har bestyrelsen besluttet ikke at vedtage politikker for selskabets samfundsansvar. Der har i 2019/20 ikke været forhold, der gør, at ledelsen har fundet det påkrævet at indføre særskilte politikker på enkelte områder.

Det vurderes løbende hvorvidt, der er behov for at vedtage politikker på området, og en ny vurdering heraf vil blive taget i løbet af 2020.

Overordnet set støtter Agat Ejendomme FN’s ti principper for samfundsansvar, men er ikke tilsluttet FN Global Compact. Selvom ledelsen ikke har vedtaget egentlige politikker for samfundsansvar, har ledelsen forholdt sig til en række samfundsmæssige forhold relevante for Agat Ejendomme, og nedenfor redegøres nærmere for Agat Ejendommes tilgang til og håndtering af de nævnte risici inden for de fire områder: Miljø og klima, sociale forhold og medarbejderforhold, menneskerettigheder og anti-korruption.

Miljø og klimapåvirkning

Agat Ejendomme har ikke en egentlig politik for miljø og klimapåvirkning, idet koncernens primære aktiviteter foregår i Danmark, hvor en række væsentlige forhold omkring miljø og klimapåvirkning i forvejen er reguleret ved lov.

Agat Ejendommes primære påvirkning af miljøet sker i tilknytning til det at udvikle fast ejendom. Agat Ejendomme er bevidst om det generelle samfundsmæssige fokus på optimering af miljøforhold, herunder reduktion af CO2-udledning og fokus på grønt byggeri.

Ved køb af byggegrunde til koncernens projekter, undersøges jorden for eventuel forurening. Hvis jorden er forurenet, vil grunden blive oprenset til formålet.

I projektudviklingen tilstræber Agat Ejendomme at opnå en optimal balance mellem miljø, sociale forhold og indtjening i koncernen. I disse overvejelser indgår bl.a. materialevalg, design, energiforbrug og miljøbelastning i øvrigt. Projekterne søges gennemført uden unødig belastning af miljøet, og Agat Ejendomme samarbejder med lejere og investorer om at etablere fornuftige miljømæssige løsninger i de enkelte projekter, herunder bl.a. at der kan opnås et lavt energiforbrug i færdige projekter, og at projekterne opføres, så der sikres et godt indeklima, når ejendomme efterfølgende tages i brug.

Agat Ejendomme kan herudover tilbyde, at projekterne opføres som grønne byggerier, og flere af koncernens projekter er opført som grønne byggerier og er certificeret efter BREEAM-ordningen, LEED-ordningen eller lignende.

Sociale forhold og medarbejdsforhold

Agat Ejendomme har ikke en egentlig politik for sociale forhold og medarbejderforhold, idet koncernens primære aktiviteter foregår i Danmark, hvor områderne i forvejen er reguleret ved lov.

Ledelsen lægger stor vægt på at sikre, at der overalt i koncernen er et tilfredsstillende og tidssvarende arbejdsmiljø, både for så vidt angår det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder både på Agat Ejendommes egne kontorer som på de byggepladser, der håndterer opførelse af projekter på vegne af koncernen.

Medarbejderne er koncernens vigtigste ressource og afgørende for værdiskabelsen i koncernen, særligt inden for udvikling af fast ejendom. Derfor tilbydes medarbejderne gode løn- og ansættelsesforhold og løbende kompetenceudvikling samt et godt socialt og fagligt miljø.

Der er nedsat et arbejdsmiljøudvalg, der afholder minimum 4 møder årligt og behandler emner som bl.a. indeklima, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø og sygefravær. Udvalget sørger herudover for gennemførelse af APV hvert tredje år og sikrer herefter løbende opfølgning på den deraf udarbejdede handlingsplan.

Alle medarbejdere i Danmark er omfattet af en virksomhedsbetalt sundhedsforsikring. Der er generelt et lavt sygefravær blandt koncernens medarbejdere, og der er heller ikke i 2019/20 konstateret stressrelateret sygefravær. Trivslen blandt koncernens medarbejdere er vurderet at være tilfredsstillende, men ledelsen vil til stadighed arbejde for at forbedre trivslen blandt medarbejderne og øge den generelle medarbejdertilfredshed.

I forbindelse med opførelsen af de enkelte byggerier fører koncernens projektingeniører tilsyn på byggepladserne og tilser, at der er ordnede forhold. Ansvaret for overholdelse af arbejdsmiljøregler og sikkerhedsregler på de enkelte byggepladser ligger sædvanligvis hos totalentreprenøren, men også her fører koncernens projektingeniører opsyn med, at de nødvendige forholdsregler for sikring heraf er etableret. Der er heller ikke i 2019/20 konstateret arbejdsulykker på byggepladser med tilknytning til opførelse af koncernens projekter.

Menneskerettigheder

Ledelsen har vurderet, at der ikke er behov for at vedtage en særskilt politik for overholdelse af menneskerettigheder, idet koncernen alene er repræsenteret i lande, hvor risikoen for manglende overholdelse af menneskerettigheder er begrænset og i øvrigt følger gældende love og regler i de pågældende lande.

Ledelsen har vurderet krænkelse af medarbejdere, herunder diskrimination og mangel på ligebehandling, som den væsentligste CSR-risiko i relation til menneskerettigheder. Ledelsen har heller ikke i 2019/20 oplevet konkrete tilfælde, hvor menneskerettigheder er blevet krænket.

Antikorruption og bestikkelse

Agat Ejendomme har valgt ikke at vedtage en egentlig politik for antikorruption og bestikkelse, idet koncernen alene er repræsenteret i lande, hvor risikoen for korruption og bestikkelse er begrænset og i øvrigt følger gældende love og regler i de enkelte lande.

Ledelsen har vurderet bestikkelse i leverandørkæden samt medarbejderes uberettigede påvirkning af kunder eller andre samarbejdspartnere eller medarbejderes modtagelse af bestikkelse som de væsentligste CSR-risici i relation til korruption og bestikkelse.

Ledelsen søger at forebygge og imødegå risikoen for korruption og bestikkelse ved bl.a. at anvende velrenommerede leverandører og ved at indhente sammenlignelige priser før indgåelse af kontrakter.

Ledelsen har heller ikke i 2019/20 oplevet konkrete tilfælde af korruption og bestikkelse.