Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er Agat Ejendomme A/S’ øverste myndighed i alle forhold med de begrænsninger, der er fastlagt i dansk lovgivning og Agat Ejendomme A/S’ vedtægter. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i Agat Ejendomme A/S’ hjemstedskommune så betids, at de for selskabet gældende frister for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapport kan overholdes. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning, på begæring af Agat Ejendomme A/S’ revisorer eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af den samlede aktiekapital.

Alle anliggender, bortset fra vedtægtsændringer eller beslutning om selskabets opløsning, afgøres ved almindelig stemmeflertal, medmindre lovgivningen foreskriver andet, jf. selskabets vedtægter, § 6.