Kommunikation og IR

Kommunikationsstrategi og IR-politik

Udvikling af fast ejendom involverer kommunikation med en lang række eksterne interessenter. Denne kommunikation er afgørende for værdiskabelsen i Agat Ejendomme. Koncernens kommunikationsstrategi lægger vægt på en åben, klar og redelig dialog med interessenter, der bl.a. omfatter investorer, lejere, aktionærer, offentlige myndigheder, presse og interesseorganisationer.

Agat Ejendommes kommunikationsstrategi tilstræber at give effektiv, retvisende og konsistent information med det formål at give aktiemarkedet gode forudsætninger for at prisfastsætte selskabets aktier. Herunder at information bliver videregivet under hensyntagen til princippet om lige behandling af investorer.

Ansvar for IR-aktiviteter

Agat Ejendommes direktion har det overordnede ansvar for varetagelsen af selskabets IR-aktiviteter. Det er alene direktionen, der udtaler sig om regnskabsmæssige forhold.

Afholdelse af investor- og analytikermøder

Agat Ejendomme afholder både på egen og investorers foranledning en række individuelle møder med aktionærerne i løbet af året. I umiddelbar forlængelse af møderne afholdt efter års- og halvårsregnskab kan præsentationsmateriale ses på selskabets hjemmeside.

Tre uger op imod regnskabsaflæggelse hvert kvartal oplyser selskabet ikke om markedsmæssige forhold eller om selskabets aktuelle udvikling og stilling.

Kommunikation med aktionærer m.v.

Informationen med aktionærerne sker via regnskabs- og selskabsmeddelelser. I forbindelse med selskabets projekter udsendes der selskabsmeddelelser, når information vurderes at kunne have betydning for prisfastsættelsen af selskabets aktier.

Koncernen udarbejder årsrapporter efter IFRS, hvilket vurderes at give de nødvendige informationer til aktionærer og interessenter, herunder muligheden for sammenlignelighed. Selskabet offentliggør års-, halvårs- og kvartalsrapporter.

Website

Agat Ejendomme placerer al information, der offentliggøres som led i overholdelsen af oplysningsforpligtelser fastlagt af NASDAQ Copenhagen A/S, på selskabets hjemmeside (www.agat.dk).

Målet er at give selskabets interessenter lige muligheder for hurtigt og effektivt at tilegne sig væsentlig information om Agat Ejendomme. Af samme grund er der på selskabets hjemmeside mulighed for at abonnere elektronisk på de meddelelser, selskabet sender til NASDAQ Copenhagen A/S.

Bestyrelsen vurderer løbende, om informationsteknologi kan anvendes til yderligere kommunikation med selskabets aktionærer.

Kontaktpersoner

Aktionærer, analytikere, presse, investorer samt andre interessenter, der har spørgsmål til Agat Ejendomme, er velkommen til at kontakte:

Adm. direktør Robert Andersen, ra@agat.dk, tlf. 88961010