Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Det er ledelsens vurdering, at bestyrelsens sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets aktuelle aktiviteter og behov. Det er opfattelsen, at den nuværende bestyrelse besidder de finansielle, strategiske og forretningsmæssige kompetencer som kræves af en virksomhed som Agat Ejendomme. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens kompetencer dækker meget bredt og omfatter bl.a. kompetencer inden for strategisk ledelse, internationale forhold, kapitalforhold, ejendomsbranchen, detailhandel, risikovurdering og –styring, investor relations, forretningsudvikling samt regnskabsmæssige og finansielle forhold.

Alle bestyrelsesmedlemmer vurderes af bestyrelsen som værende uafhængige af selskabet.

Bestyrelsen foretager én gang årligt en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer med henblik på til stadighed at forbedre og effektivisere bestyrelsesarbejdet. Udover vurderingen ovenfor blev det konkluderet, at samarbejdet med direktionen fungerer tilfredsstillende, men at de realiserede resultater langt fra er tilfredsstillende. Udvalgsstrukturen og arbejdet i de enkelte udvalg vurderes også at fungere tilfredsstillende.

Peter Thorsen

Formand

Født 1966
Indtrådt i bestyrelsen i 2012
Valgperiode udløber april 2022

Læs mere…

Michael Bruhn

Næstformand

Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Valgperiode udløber april 2022

Læs mere…

Arne Gerlyng-Hansen

Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2022

Læs mere…

Karen Mosbech

Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Valgperiode udløber april 2022

Læs mere…