Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Det er ledelsens vurdering at bestyrelsens sammensætning er hensigtsmæssig i forhold til selskabets aktuelle aktiviteter og behov. Det er opfattelsen at den nuværende bestyrelse besidder de finansielle, strategiske og forretningsmæssige kompetencer som kræves af en international virksomhed som Agat Ejendomme. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens kompetencer dækker meget bredt og omfatter bl.a. kompetencer inden for strategisk ledelse, internationale forhold, kapitalforhold, ejendomsbranchen, detailhandel, risikovurdering og –styring, investor relations, forretningsudvikling, byudvikling, arkitektur og design samt regnskabsmæssige, finansielle og juridiske forhold.

Alle bestyrelsesmedlemmer vurderes af bestyrelsen som værende uafhængige af selskabet.

Bestyrelsen foretager én gang årligt en systematisk evaluering af bestyrelsens arbejde og kompetencer med henblik på til stadighed at forbedre og effektivisere bestyrelsesarbejdet.

Ved den seneste selvevaluering af bestyrelsens arbejde blev det besluttet at fremme søgeprocessen efter yderligere en egnet kandidat til bestyrelsen, gerne en kvindelig kandidat med relevant baggrund fra ejendomsbranchen. Søgeprocessen er nu afsluttet, og der vil på den ordinære generalforsamling i april 2019 blive indstillet en kvindelig kandidat til valg til bestyrelsen.

I forbindelse med selvevalueringen blev det ligeledes vurderet, at bestyrelsens sammensætning er hensigtsmæssig i forhold til selskabets aktuelle aktiviteter og behov, og at bestyrelsen besidder de finansielle, strategiske og forretningsmæssige kompetencer, som kræves af en international virksomhed som denne, og at fem bestyrelsesmedlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Herudover blev det konkluderet, at samarbejdet med direktionen fungerer tilfredsstillende, men at de realiserede resultater langt fra er tilfredsstillende. Udvalgsstrukturen og arbejdet i de enkelte udvalg vurderes også at fungere tilfredsstillende.

Peter Thorsen

Formand

Født 1966
Indtrådt i bestyrelsen i 2012
Valgperiode udløber april 2020

Læs mere…

Henrik Heideby

Næstformand

Født 1949
Indtrådt i bestyrelsen i 2015
Valgperiode udløber april 2020

Læs mere…

Arne Gerlyng-Hansen

Født 1956
Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Valgperiode udløber april 2020

Læs mere…

Michael Bruhn

Født 1959
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Valgperiode udløber april 2020

Læs mere…

Karen Mosbech

Født 1957
Indtrådt i bestyrelsen i 2019
Valgperiode udløber april 2020

Læs mere…