Projektforløb

Ikke to projektforløb inden for development er ens. Fælles for langt de fleste projekter er dog, at de alle gennemløber en række nødvendige faser, inden et færdigopført og fuldt udlejet byggeri bliver afleveret til investor.

I begyndelsen af et projektforløb opsøger koncernens projektudviklere geografiske placeringer med baggrund i lejernes behov og investorernes ønsker om specifikke beliggenheder.

Når placeringen er fundet, udarbejdes der et grovbudget.

Som hovedregel erhverver koncernen det udvalgte areal via en option. På denne måde sikrer koncernen sig retten over arealet, mens det nødvendige plangrundlag og eventuelt andre myndighedsgodkendelser opnås, men uden at koncernen forpligter sig til at købe arealet.

Imens dette pågår, udarbejder eksterne arkitekter en projektskitse, og koncernens projektingeniører gennemgår byggeomkostningerne i projektoplægget.

Inden arealet købes, søger koncernen at indgå lejeaftaler om forhåndsudlejning med ankerlejere.

Ligeledes søger koncernen at indgå aftaler med udvalgte investorer til overtagelse af projektet.

Udover dette udfærdiges et endeligt budget, som godkendes af ledelsen.

Herefter kontraheres med entreprenørvirksomheder og underleverandører med henblik på opførelse af selve byggeriet. Byggeriet af projektet kan enten finansieres ved indgåelse af forward funding aftaler med investorerne eller ved, at koncernen selv forestår finansieringen. Ved forward funding sikrer koncernen, at de løbende omkostninger til projektets udførelse betales af investor i stedet for af koncernen.

Ledelsens udgangspunkt for igangsætning af projekter vil være, at de er helt eller delvist forhåndssolgt til investorer, og at der bindes et minium af kapital heri.