2018/19 Vederlagsrapport

Denne vederlagsrapport er udarbejdet og offentliggjort i forbindelse med TK Developments årsrapport 2018/19, omfattende perioden 1. februar 2018 – 31. januar 2019.

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af incitamentsaflønning.

Oplysning om vederlag

Bestyrelsens grundhonorar er de seneste år fastsat under hensyntagen til de realiserede resultater i koncernen og modsvarer derfor ikke fuldt ud kravene til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder bl.a. kompetencer og indsats. Bestyrelsens honorar for indeværende regnskabsår indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsens grundhonorar udgør DKK 160.000 årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, og næstformanden modtager to gange grundhonoraret. Bestyrelsesmedlemmerne modtager herudover honorar for arbejde i bestyrelsesudvalgene som følger:

  • Revisionsudvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.
  • Nomineringsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem.
  • Vederlagsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem.

Vederlag til direktionen fastsættes én gang årligt af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra vederlagsudvalget. Den samlede lønpakke består af fast løn og sædvanlige goder som bil, telefon, IT, forsikring, m.v. Robert Andersen er desuden omfattet af en bidragsbaseret pensionsordning, hvor TK Development betaler et pensionsbidrag på 2 % af grundlønnen.

Direktionen er endvidere omfattet af en kortsigtet bonusordning, som for hvert direktionsmedlem udgør en procentdel af årslønnen inkl. pension, beregnet som 1,5 x realiseret egenkapitalforrentning i det forløbne regnskabsår under forudsætning af, at der er realiseret en egenkapitalforrentning på minimum 8 % p.a. efter skat. Der er ikke udbetalt bonus til direktionen i hverken 2018/19 eller de to foregående år.

Løn- og ansættelsesvilkår for direktionen er fastsat under hensyntagen til de opnåede resultater og bestyrelsens ønske om fortsat at kunne tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede direktører. Den samlede lønpakke vurderes at være i overensstemmelse med koncernens strategi og målsætning om at sikre aktionærerne et langsigtet attraktivt og stabilt afkast.

 

Vederlag 2018/19 2017/18 2016/17

Bestyrelse

Peter Thorsen 551.250 515.000 320.000
Henrik Heideby 445.000 373.750 160.000
Michael Bruhn 263.750 92.570 0
Arne Gerlyng-Hansen 185.000 197.500 160.000
Anne Skovbro Andersen 69.375 73.820 0
Niels Roth 0 120.000 480.000
Kim Mikkelsen 0 113.500 160.000
Morten E. Astrup 0 0 53.333
I alt 1.514.375 1.486.140       1.333.333

Direktion

Søren Kempf Holm 1.266.667 0 0
Robert Andersen  *)  3.552.336 3.182.807 3.180.514
Frede Clausen 700.000    **)  8.243.304 4.246.261

*) inkl. DKK 300.000 i ekstraordinært tillæg for perioden som konstitueret adm. direktør.

**) inkl. afsat DKK 4,0 mio. i løn m.v. i fritstillingsperioden.

Direktionsmedlemmernes opsigelsesvarsel udgør 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side.

Søren Kempf Holms ansættelseskontrakt indeholder bestemmelser om, at i tilfælde af afnotering af selskabets aktier skal varslet ved selskabets opsigelse af direktøren inden for en periode på 12 måneder efter en sådan afnotering udgøre 24 måneder.

Robert Andersens kontrakt indeholder, at direktøren senest tre måneder efter indtræden af en ekstraordinær begivenhed (change of control) kan opsige ansættelsesforholdet til fratrædelse efter 12 måneder og kræve at blive fritstillet i opsigelsesperioden, hvorefter direktøren i opsigelsesperioden modtager sædvanlig aflønning.