2019/20 Vederlagsrapport

Denne vederlagsrapport er udarbejdet og offentliggjort i forbindelse med Agat Ejendommes årsrapport 2019/20, omfattende perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2020.

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af incitamentsaflønning.

Oplysninger om vederlag

Selskabets bestyrelse aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af incitamentsaflønning.

Bestyrelsens grundhonorar er de seneste år fastsat under hensyntagen til de realiserede resultater i koncernen og modsvarer derfor ikke fuldt ud kravene til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder bl.a. kompetencer og indsats. Bestyrelsens honorar for indeværende regnskabsår indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsens grundhonorar udgør DKK 160.000 årligt. Formanden modtager tre gange grundhonoraret, og næstformanden modtager to gange grundhonoraret. Bestyrelsesmedlemmerne modtager herudover honorar for arbejde i bestyrelsesudvalgene som følger:

  • Revisionsudvalg: DKK 50.000 pr. medlem, dog DKK 100.000 til formanden.
  • Nomineringsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem.
  • Vederlagsudvalg: DKK 25.000 pr. medlem.

Vederlag til direktionen fastsættes én gang årligt af bestyrelsen på baggrund af indstilling fra vederlagsudvalget. Den samlede lønpakke består af fast løn, 2 % pensionsbidrag af grundlønnen og sædvanlige goder som bil, telefon, IT, forsikring m.v.

Direktionen er endvidere omfattet af en kortsigtet bonusordning, som for hvert direktionsmedlem udgør en procentdel af årslønnen inkl. pension, beregnet som 1,5 x realiseret egenkapitalforrentning i det forløbne regnskabsår under forudsætning af, at der er realiseret en egenkapitalforrentning på minimum 8 % p.a. efter skat. Der er ikke udbetalt bonus til direktionen i hverken 2019/20 eller de to foregående år. Der er ikke aktuelt en langsigtet incitamentsordning for direktionen.

Løn- og ansættelsesvilkår for direktionen er fastsat under hensyntagen til de opnåede resultater og bestyrelsens ønske om fortsat at kunne tiltrække, fastholde og motivere kvalificerede direktører. Den samlede lønpakke vurderes at være i overensstemmelse med koncernens strategi og målsætning om at sikre aktionærerne et langsigtet attraktivt og stabilt afkast.

Vederlag

2019/20

2018/19

2017/18

Bestyrelse

Peter Thorsen

580.000

551.250

515.000

Henrik Heideby

445.000

445.000

373.750

Michael Bruhn

235.000

263.750

92.570

Arne Gerlyng-Hansen

185.000

185.000

197.500

Karen Birgitte Mosbech

142.347

0

0

Anne Skovbro Andersen

0

69.375

73.820

Niels Roth

0

0

120.000

Kim Mikkelsen

0

0

113.500

I alt

1.587.347

1.514.375

1.486.140

Direktion

Robert Andersen

3.070.567

 *)   3.552.336

3.182.807

Vivi Sørensen

**)   918.473

0

0

Søren Kempf Holm

***)   1.699.444

1.266.667

0

Frede Clausen

0

700.000

****)   8.243.304


*) inkl. DKK 300.000 i ekstraordinært tillæg for perioden som konstitueret adm. direktør.

**) for perioden 11. juli 2019 – 31. januar 2020.

***) for perioden 1. februar 2019 – 11. juli 2019.

****) inkl. afsat DKK 4,0 mio. i løn m.v. i fritstillingsperioden.

 

Fastholdelses- og fratrædelsesordninger

Direktionsmedlemmernes opsigelsesvarsel udgør 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side.

De aktuelle direktørkontrakter indeholder bestemmelser om, at i tilfælde af afnotering af selskabets aktier skal varslet ved selskabets opsigelse af direktøren inden for en periode på 12 måneder efter en sådan afnotering udgøre 24 måneder.

Herudover indeholder de aktuelle direktørkontrakter, at direktøren senest tre måneder efter indtræden af en ekstraordinær begivenhed (change of control) kan opsige ansættelsesforholdet til fratrædelse efter 12 måneder og kræve at blive fritstillet i opsigelsesperioden, hvorefter direktøren i opsigelsesperioden modtager sædvanlig aflønning.