Kommissorium for Nomineringsudvalget

Nomineringsudvalgets overordnede formål er at øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde, herunder sikre at direktionen og bestyrelsen til stadighed har de rette kompetencer, viden og erfaring til at varetage sine opgaver.

Nomineringsudvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og skal alene forberede de beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

Medlemskab

Nomineringsudvalget består af tre personer, der udpeges af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for ét år ad gangen.

Formanden for selskabets bestyrelse er også formand for Nomineringsudvalget.

Møder

Nomineringsudvalget mødes, når et af medlemmerne skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, dog minimum én gang årligt.

Efter formandens beslutning kan Nomineringsudvalget indbyde øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere eller eksterne konsulenter til at deltage i udvalgets møder.

Formanden for udvalget indkalder til møder, fastlægger dagsordenen og sørger for at relevant materiale tilgår de øvrige medlemmer.

Bestyrelsessekretæren fungerer som sekretær for udvalget og deltager på møderne efter formandens beslutning.

Opgaver

Nomineringsudvalget har følgende forberedende opgaver:

  • Årligt vurdere og beskrive de kvalifikationer, der kræves i de to ledelsesorganer, direktion og bestyrelse.
  • Årligt vurdere bestyrelsens struktur, størrelse og sammensætning i forhold til selskabets behov og komme med anbefalinger til bestyrelsen om eventuelle ændringer.
  • Årligt vurdere direktionens og bestyrelsens kompetencer, både enkeltvist og samlet, i forhold til selskabets behov og rapportere herom til bestyrelsen.
  • Forestå en årlig evaluering af direktionens og bestyrelsens arbejde i det forløbne år.
  • Forud for selskabets ordinære generalforsamling identificere og anbefale kandidater til bestyrelsen, herunder forberede indstillinger til bestyrelsen.
  • Løbende forestå en eventuel søgeproces til en given post i bestyrelsen eller direktionen.
  • Overveje andre forhold i relation til de nævnte opgaver som Nomineringsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver, som den øvrige bestyrelse måtte anmode udvalget om at forberede eller vurdere.

Rapportering

Nomineringsudvalgets formand orienterer på hvert bestyrelsesmøde om udvalgets eventuelle arbejde siden sidste bestyrelsesmøde.

Aflønning

Medlemmer af Nomineringsudvalget, herunder formanden, honoreres årligt med DKK 25.000.

Evaluering

Nomineringsudvalgets kommissorium gennemgås årligt, og eventuelle ændringer godkendes af bestyrelsen med det flertal, der kræves i henhold til forretningsordenen.

Godkendt af bestyrelsen den 14. december 2016.