Kommissorium for Vederlagsudvalget

Vederlagsudvalgets overordnede formål er at fremkomme med forslag til en vederlagspolitik for TK Development og konkret aflønning af bestyrelse og direktion.

Vederlagsudvalget har ingen selvstændig beslutningskompetence og skal alene forberede de beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen.

Medlemskab

Vederlagsudvalget består af tre personer, der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens egne medlemmer. Medlemmerne vælges for ét år ad gangen.

Bestyrelsen udpeger formanden for Vederlagsudvalget.

Formanden for Nomineringsudvalget skal være medlem af Vederlagsudvalget for at sikre en passende koordinering mellem de to udvalg.

Møder

Vederlagsudvalget mødes, når et af medlemmerne skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov, dog minimum én gang årligt.

Efter formandens beslutning kan Vederlagsudvalget indbyde øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere eller eksterne konsulenter til at deltage i udvalgets møder.

Formanden for Vederlagsudvalget indkalder til møder, fastlægger dagsordenen og sørger for at relevant materiale tilgår de øvrige medlemmer.

Bestyrelsessekretæren fungerer som sekretær for udvalget og deltager på møderne efter formandens beslutning.

Opgaver

Vederlagsudvalget har følgende forberedende opgaver:

  • Indstille vederlagspolitikken, herunder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion, til den samlede bestyrelses godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse.
  • Komme med forslag til bestyrelsen om vederlag (ethvert vederlag inkl. fast, variabelt og performance-bestemt vederlag, pension, personalegoder, bilordning, fratrædelsesaftaler, kontrakter, m.v.) til bestyrelse og direktion, herunder sikre at dette vederlag er i overensstemmelse med vederlagspolitikken.
  • Sikre at vederlaget (og andre fordele der tilkommer medlemmerne af bestyrelse og direktion) er i overensstemmelse med vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have oplysning om det samlede vederlag (og andre fordele, m.v.), som medlemmer af bestyrelse og direktion måtte oppebære i andre virksomheder i koncernen.
  • Overvåge at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelse og direktion er korrekte, retvisende og fyldestgørende.
  • Overvåge andre forhold i relation til de nævnte opgaver, som Vederlagsudvalget efter eget skøn måtte finde nødvendige samt øvrige opgaver, som den øvrige bestyrelse måtte anmode Vederlagsudvalget om at forberede eller vurdere.

Rapportering

Vederlagsudvalgets formand orienterer på hvert bestyrelsesmøde om udvalgets eventuelle arbejde siden sidste bestyrelsesmøde.

Oplysninger om udvalgets opgaver og aktiviteter i årets løb oplyses i forbindelse med TK Developments årsrapport.

Aflønning

Medlemmer af Vederlagsudvalget, herunder formanden, honoreres årligt med DKK 25.000.

Evaluering

Vederlagsudvalgets kommissorium gennemgås årligt, og eventuelle ændringer godkendes af bestyrelsen med det flertal der kræves i henhold til forretningsordenen.

Godkendt af bestyrelsen den 14. december 2016.