Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed

Politik om mangfoldighed

Ledelsen har vedtaget en politik for mangfoldighed. Politikken skal medvirke til at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer.

Agat Ejendomme tror på, at mangfoldighed blandt medarbejderne, herunder bl.a. alder, erfaring, køn osv. bidrager positivt til arbejdsmiljøet og styrker selskabets konkurrenceevne.

Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i, at koncernen, i kraft af organisationens begrænsede størrelse og opdeling i flere lande med relativt få medarbejdere i hvert land, i høj grad er nødt til at fokusere på viden, kompetencer og erfaringsgrundlag, både i forbindelse med nyansættelser og ved udnævnelse af medarbejdere.

Den af ledelsen vedtagne politik for mangfoldighed omfatter i hovedtræk følgende:

  • Agat Ejendomme anerkender vigtigheden af mangfoldighed i selskabets medarbejderstab.
  • Der skal i forbindelse med både nyansættelser og ved udnævnelse af medarbejdere være lige muligheder for begge køn.
  • Ledige stillinger søges så vidt muligt besat internt, inden de tilbydes eksternt.
  • Ved rekruttering til leder-/mellemlederstillinger tilstræbes, at der som minimum er én kvindelig kandidat på trods af, at koncernen opererer i en mandsdomineret branche.
  • For at højne medarbejdernes, både mandlige og kvindelige, kompetenceniveau er der en løbende dialog (mindst én gang årligt) med de enkelte medarbejdere. Denne dialog danner udgangspunkt for yderligere uddannelse, supplerende personlig/faglig udvikling og drøftelser om karriereforløb.