Lovpligtig redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen 2022/23

Denne lovpligtige redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for Agat Ejendomme A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2022/23, dækkende perioden 1. februar 2022 – 31. januar 2023.

Øverste ledelsesniveau

Bestyrelsen i Agat Ejendomme A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt, sammensætningen af bestyrelsen, krav til kvalifikationer og mangfoldighed.

Det er ledelsens målsætning at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem. Denne målsætning har siden selskabets ordinære generalforsamling i april 2019 været opfyldt.

Bestyrelsen vil arbejde på, at denne målsætning til stadighed opfyldes.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da Agat Ejendomme A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, falder selskabet ind under bagatelgrænsen og redegør som følge heraf ikke for politikker for den øvrige ledelse.