Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed – 2014/15

Denne lovpligtige redegørelse for mangfoldighed for TK Development A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2014/15, dækkende perioden 1. februar 2014 – 31. januar 2015.

Øverste ledelsesniveau

Ledelsen har primo regnskabsåret 2013/14 vedtaget en målsætning om i 2016 at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem. Heri indgår en erkendelse af at TK Development opererer i en branche der er mandsdomineret. Der er p.t. ingen kvinder i bestyrelsen.

Efter nærmere drøftelser i bestyrelsen og med selskabets væsentligste aktionærer er det bestyrelsens vurdering at det bliver vanskeligt at nå den fastsatte målsætning om i 2016 at have minimum et kvindeligt medlem af bestyrelsen. Kombinationen af den nuværende aktionærsammensætning i selskabet, og det faktum at TK Development opererer i en branche der er mandsdomineret, indebærer, at bestyrelsen udskyder målsætningen om at få minimum et kvindeligt medlem af bestyrelsen til 2018.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da TK Development A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, er selskabet ikke forpligtet til at redegøre for selskabets politik for at øge andelen af kvinder i de øvrige ledelsesniveauer i koncernen.