Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed – 2017/18

Denne lovpligtige redegørelse for mangfoldighed for TK Development A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2017/18, dækkende perioden 1. februar 2017 – 31. januar 2018.

Øverste ledelsesniveau

Bestyrelsen i TK Development A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt, sammensætningen af bestyrelsen, krav til kvalifikationer og mangfoldighed.

Det var ledelsens målsætning at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem, i 2018. Denne målsætning blev opfyldt i 2017 ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i september 2017 hvor bestyrelsen blev suppleret med et kvindeligt medlem.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da TK Development A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, falder selskabet ind under bagatelgrænsen og redegør som følge heraf ikke for politikker for den øvrige ledelse.