Nomineringsudvalg

Nomineringsudvalgets overordnede formål er at øge effektiviteten og højne kvaliteten af bestyrelsens arbejde, herunder at sikre, at direktionen og bestyrelsen til stadighed har de rette kompetencer, den rette viden og erfaring til at varetage sine opgaver.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a. at vurdere hvilke kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen samt bestyrelsens struktur, størrelse og sammensætning m.v. Herudover forestår udvalget bl.a. den årlige evaluering af direktionens og bestyrelsens arbejde og anbefaler og indstiller kandidater til bestyrelsen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingen.

Nomineringsudvalget mødes efter behov, minimum én gang årligt, og forbereder beslutninger, der træffes i bestyrelsen.

Medlemmer: Peter Thorsen (formand), Arne Gerlyng-Hansen og Karen Mosbech.

Alle medlemmer er uafhængige, jf. definitionen i anbefaling for god selskabsledelse.

Der henvises i øvrigt til Kommissorium for Nomineringsudvalget.