Skattepolitik for Agat Ejendomme A/S

Agat Ejendommes skattepolitik fastlægger de overordnede rammer og retningslinjer for, hvordan Agat Ejendomme skal håndtere skattemæssige forhold i koncernen.

Skattepolitik
Agat Ejendomme ønsker ansvarlighed på skatteområdet og overholder som en selvfølge gældende lovgivning i de lande, hvor koncernen er repræsenteret. Skattepolitikken omfatter hele koncernen og indeholder både danske og udenlandske aktiviteter.

Skatteforhold
Agat Ejendommes skatteforhold vedrører bl.a. selskabsskatter, lønmodtagerskatter, moms, afgifter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom samt andre typer af afgifter, herunder energiafgifter, grundskyld og dækningsafgifter tillige med sociale bidrag. Hovedparten af Agat Ejendommes aktiviteter foregår i Danmark og er dermed underlagt danske moms- og skatteregler.

Ansvarlighed
Det er Agat Ejendommes politik at være en konkurrencedygtig virksomhed, der søger at optimere afkastet til selskabets aktionærer og samtidig betaler den skat, som koncernen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til. Agat Ejendomme vil til enhver tid overholde gældende skattelovgivning og holde sig ajour med best practice på skatteområdet. Agat Ejendomme medvirker ikke til aggressiv skatteplanlægning.

Agat Ejendomme ønsker, at koncernens skattemæssige dispositioner til enhver tid kan forklares og forsvares overfor koncernens interessenter, herunder myndighederne. Skattebetalinger sker, hvor indtægterne genereres. Skattebetalinger udgør en omkostning for Agat Ejendomme, hvorfor skattebetalinger søges optimeret inden for den til enhver tid gældende lovgivning.

Samling på koncernniveau
Skattepåvirkningen fra samtlige forretningsområder og juridiske enheder samles på koncernniveau. Koncernen er sambeskattet for så vidt angår alle væsentlige danske enheder, hvorved skattemæssige problemstillinger imellem de enkelte enheder minimeres. Der er ikke international sambeskatning i koncernen.

Åben dialog
Agat Ejendomme drøfter løbende komplekse skattemæssige problemstillinger med selskabets rådgivere for at sikre, at der ikke gennemføres transaktioner, der kan have utilsigtede skattemæssige konsekvenser for koncernen.

Agat Ejendomme ønsker også gennem en åben dialog og kommunikation med skattemyndighederne at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser for koncernen. Agat Ejendomme kan i særlige tilfælde vælge at søge bindende afgørelser og forhåndsgodkendelser, inden dispositioner foretages, så risikoen og usikkerheden på fremtidige skattebetalinger reduceres.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. september 2021.