Lovpligtig redegørelse om mangfoldighed – 2019/20

Denne lovpligtige redegørelse for mangfoldighed for Agat Ejendomme A/S er en del af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2019/20, dækkende perioden 1. februar 2019 – 31. januar 2020.

Øverste ledelsesniveau

Bestyrelsen i Agat Ejendomme A/S drøfter løbende, og mindst én gang årligt, sammensætningen af bestyrelsen, krav til kvalifikationer og mangfoldighed.

Det er ledelsens målsætning at have ca. 20 % kvinder i bestyrelsen, svarende til minimum et medlem. Denne målsætning blev opfyldt efter afholdt ordinær generalforsamling i april 2019, hvor bestyrelsen blev suppleret med et kvindeligt medlem.

Bestyrelsen vil arbejde på, at denne målsætning til stadighed opfyldes.

Øvrige ledelsesniveauer i koncernen

Da Agat Ejendomme A/S beskæftiger færre end 50 medarbejdere, falder selskabet ind under bagatelgrænsen og redegør som følge heraf ikke for politikker for den øvrige ledelse.